Szkolenia BHP

BWTAX > Szkolenia BHP

ZAKRES OBSŁUGI KLIENTA

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy.

Szkolenia BHP

W ramach usług szkoleniowych przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk.

Szkolenia okresowe przeprowadzamy dla:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami;
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  • dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia mają formę instruktażu, kursów luv seminariów. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu stosownego szkolenia.

Jednostką organizacyjną prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest m.in. osoba prawną lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosownie do zapisu art. 2373 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on (…) dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.